++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563

แนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563 ตามประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
20210120 1

รายละเอียด
  ติดต่อสอบสอบเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง