++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 และยกเลิกแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

 ------------------------------------

 

รายละเอียด pdf

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
------------------------------------
รายละเอียด pdf