คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-------------------------------
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
  + คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาษาไทย)
  + คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาษาอังกฤษ)
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปและงานวิทยบริการ
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + คำรับรอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
  + คำรับรอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ กับ บุคลากรงานบริหารทั่วไป
  + คำรับรอง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปและงานวิทยบริการ กับ บุคลากรงานวิทยบริการ
  + คำรับรอง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  + แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563