++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-------------------------------
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
  + คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาษาไทย)
  + คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาษาอังกฤษ)
 
  + แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563