งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

กำหนดการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-------------------------------
 

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
  ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกประเภทรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิด  
  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
  ประธาน ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน
  การแสดงชุด เพลงกล่อมลูก จากนักศึกษาชมรมศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระคุณแม่”  
เวลา ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่เพื่อสืบสานความเป็นไทย (ดำเนินการโดย คณะครุศาสตร์)  
เวลา ๑๕.๐๐ น. การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่  
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดทุกประเภท
  สรุปกิจกรรมการเขียนจดหมายถึงแม่
  ถ่ายภาพร่วมกัน / ปิดงาน

หมายเหตุ

การแต่งกาย
                    แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ หรือชุดนักศึกษา

สมัครเข้าร่วมการประกวด
                    ได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
                    รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.

 

pdf รายละเอียด

pdfกำหนดการ

pdf ใบสมัคร