แบบประเมินความพึงพอใจการบริการสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 1/2561

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 1/2561

-------------------------------
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 1/2561
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

ลิงค์แบบประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์
https://goo.gl/forms/ArEhfD11XstofKR62

ลิงค์แบบประเมินห้องสมุด
https://goo.gl/forms/WiyLMIJ4JJ6rpUkP2