++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

-------------------------------

       สืบเนื่องการจากประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา “อัญมณีศรีจอมบึง” ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ มีมติให้ทุนการศึกษาในส่วนของโควตาประจำ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 63 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททุนเรียนดี และประเภทกีฬา/ความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์และด้านอื่นๆ โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง จะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ดังนี้

ข้อ 1. ประเภททุนเรียนดี จำนวน 30 ทุน
         1.1 คุณสมบัติผู้ของผู้สมัคร
               1.1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
               1.1.2 มีความประพฤติดี
               1.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
                        - กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
                        - กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ใช้ผลการเรียนสะสมจนถึงภาคเรียนที่ 2/2560

        1.2 การสมัครและการคัดเลือกทุน
              1.2.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา
              1.2.2 ยื่นใบสมัครได้ที่คณะนักศึกษาสังกัด
              1.2.3 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา คณะละ 5 ทุน โดยการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป (สถานที่ตามคณะนักศึกษาสังกัดกำหนด)

ข้อ 2. ประเภททุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์และด้านอื่นๆ จำนวน 33 ทุน
         2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
               2.1.1 เป็นนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
               2.1.2 มีความประพฤติดี
               2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
               2.1.4 เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ /อาเซียน อันดับที่ 1,2 และ 3 หรือชมเชย เท่านั้น หรือ
               2.1.5 เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ อันดับที่ 1,2 และ 3 เท่านั้น หรือ
               2.1.6 เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับจังหวัดหรือภาค อันดับที่ 1,2 และ3 เท่านั้น
               2.1.7 ผลงานตามข้อ 2.1.4-2.1.6 ต้องเป็นการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยเท่านั้น

        2.2 หลักฐานการสมัคร
              2.2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียนจนถึงภาคเรียนที่ 2 / 2560
              2.2.2 หนังสือรับรองความประพฤติ
              2.2.3 หลักฐานที่แสดงการได้รับรางวัล เช่น ใบประกาศนียบัตร โล่ รางวัล (กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้จัดทำแฟ้มผลงานจากโรงเรียนมัธยม)

       2.3 การรับสมัครและการคัดเลือก
             2.3.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา
             2.3.2 ยื่นใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 1704
             2.3.3 พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา

ข้อ 3. เงื่อนไขผู้ได้รับทุน
         3.1 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
         3.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
         3.3 ผู้ได้รับทุนสามารถกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น
         3.4 ผู้ได้รับทุนต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

ข้อ 4. การประกาศผลการคัดเลือก
         มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบผ่านทางคณะ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.mcru.ac.th หัวข้อ ข่าวการศึกษา ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

pdfรายละเอียด
pdfใบสมัคร