++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
-------------------------------
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
    1.1 สาขาวิชามวยไทย(ศศ.ม.) จํานวน 20 คน

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
    2.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) จํานวน 25 คน
    2.2 สาขาวิชาการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการประเมินผลทางการศึกษา(ค.ม.) จํานวน 20 คน
 
สถานที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
 
กําหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัวและเปิดภาคเรียน
    รับสมัคร                                   ตั้งแต่บัดนี้ –22 กรกฎาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ        วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
    สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์             วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
    ประกาศผลสอบ                        วันที่ 1 สิงหาคม 2561
    รายงานตัวและปฐมนิเทศ           วันที่ 4 สิงหาคม 2561
    เปิดภาคเรียน                           วันที่ 13 สิงหาคม 2561
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0–3226–1790-7ต่อ 3501-6 หรือ 063-228-0955  โทรสาร : 032-261078
Facebook : https://www.facebook.com/GraduateMcru/
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
pdfรายละเอียด