++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
-------------------------------
 
วันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม  2561 - วันเสาร์ที่ 21 20 กรกฎาคม  2561
           -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กํารแต่งกําย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ)
 
วันจันทร์ที่ 23 - วันพุธที่ 25  กรกฎาคม  2561
          -  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต ตามโปรแกรมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนด
             และเข้าร่วมทำกิจกรรมตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
 
วันพฤหัสบดีที่  26  กรกฎาคม  2561
         -  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 
            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2561)
 
วันอังคารที่  31  กรกฎาคม  2561
        -  นักศึกษําทำกิจกรรมตามคณะที่นักศึกษาสังกัด
 
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 (การแต่งกายชุดพลศึกษําหรือชุดเหมาะสำหรับการเดินขึ้นเขา)
        -  กิจกรรมจิตอาสา “ขึ้นเขาปลูกคูณ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
           เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
 
 
pdfกำหนดการ