++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

เอกสารประกอบการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

  เอกสารประกอบการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
-------------------------------
 
เอกสารประกอบการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ซึ่งเนื้อหาที่อบรมคือ วิธีการสืบค้น
เทคนิคในการสืบค้น การอ้างอิงข้อมูลทางบรรณานุกรม และการใช้เครื่องหมายช่วยในการสืบค้น
เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
 
 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์