++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ

  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)
ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ
-------------------------------
 
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ
 
pdfรายละเอียด    
 
กำหนดการ
สมัครทางเว็บไซต์
        วันที่ 18 พฤษภาคม - 1 กรกฎาคม 2561

สัมภาษณ์และประเมินทักษะเฉพาะทางในบางสาขาวิชา
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
        สถานที่/ห้องจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
        วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายงานตัวเป็นนักศึกษา
        วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
        เบอร์โทรศัพท์  : 0-3226-1790-7 ต่อ 1401-4
        e-mail            : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        facebook       : https://www.facebook.com/TeamTCASMCRU/