++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
-------------------------------
 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    1.1 ภาคปกติ รับจำนวน 5 คน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 240,000 บาท
    1.2 ภาคพิเศษ รับจำนวน 10 คน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 300,000 บาท

2. สถานที่เปิดสอน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3. วิธีสอบคัดเลือก
    สอบสัมภาษณ์และทดสอบภาษาอังกฤษ (ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียม proposal ที่คาดว่าจะทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ)

4. กำหนดการ รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ รายงานตัวและเปิดภาคเรียน
    รับสมัคร                                       ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2561
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ          วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
    สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์               วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
    ประกาศผลสอบ                           วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
    รายงานตัวและปฐมนิเทศ             วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
    เปิดภาคเรียน                              วันที่ 4 มิถุนายน 2561 (ภาคปกติ)
                                                       วันที่ 9 มิถุนายน 2561 (ภาคพิเศษ)

5. สถานที่รับใบสมัครและรับสมัคร
    5.1 สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 6 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    5.2 สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://graduate.mcru.ac.th/v2/ และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง
          สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
          (หมายเหตุ : โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์)
    5.3 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://graduate.mcru.ac.th/v2/ และ scan เอกสารประกอบการสมัครมายัง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
    6.1 ใบสมัคร (บฑศ.1)
    6.2 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    6.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด
    6.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ชุด
    6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
    6.6 สำเนาบัตรประชาชนและ/หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ
    6.7 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานอื่น) จำนวน 2 ฉบับ
    6.8 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
หมายเหตุ : รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกันกับที่ติดใบสมัครตามข้อ 6.1

7. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
    ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

8. หลักฐานการรายงานตัว
    8.1 ใบสมัคร (บฑศ.1) พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว (ตามข้อ 6.1)
    8.2 ใบรายงานงานตัว (บฑศ.3) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
    8.3 แบบคำร้องทั่วไป (บฑศ.4) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

การติดต่อสอบถาม
    สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    หมายเลขโทรศัพท์ 0–3226–1790-7 ต่อ 3501-6 หรือ 063-228-0955
    โทรสาร 032-261078
    Facebook : https://www.facebook.com/GraduateMcru/
    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
pdfรายละเอียด
pdfใบสมัคร