++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559
หรือประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
-------------------------------
 

1. กรณีประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    บัณฑิตไม่ต้องบันทึกแจ้งใด ๆ ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร. 032-261790-7 ต่อ1403-1404 ภายหลังจากวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตร 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 3 เดือน หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวบัณฑิตจะต้องชำระค่ารักษาปริญญาบัตร ฉบับละ 500 บาท หลักฐานการขอรับ มีดังนี้
    กรณีขอรับด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
    กรณีขอรับแทน
           - หนังสือมอบฉันทะ ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะpdf
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ (บัณฑิต) และของผู้รับแทน พร้อมรับรองสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

2. กรณีขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีถัดไป
    2.1 ขอรับแบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีถัดไป (กรณีมีความจำเป็น) ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ในปีถัดไป)pdf
    2.2 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ส่งกองพัฒนานักศึกษาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) ได้ตั้งแต่หลังวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (10 มีนาคม 2561) จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561)
          เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                  46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง
                  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
                  (เลื่อนรับปริญญาบัตร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-2610790-7 ต่อ 1502