++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (รหัส 57-60)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 (รหัส 57-60)
-------------------------------
 
        เพื่อให้การใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มหาวิทยาลัยจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
 
pdfกำหนดการ