++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ”
-------------------------------
 
        วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
 
pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง