หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2561

0661 1
เลขหมู่ 330.9593 น171ร 
นพนันท์ วรรณเทพสกุล. (2560). รัฐพัฒนาการ อุดมการณ์และจินตภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ช่วยให้เห็นแนวทางการพัฒนาและอุดมการณ์ต่างๆ ซึ่งตำรา
หรือหนังสือโดยทั่วไปในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มักละเลย เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงบูรณาการ
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิตนักศึกษาในสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์สาธารณะรวมทั้งสังคมศาสตร์ด้วย
 
 
 
 
 
 
 

0661 2

เลขหมู่  440.3 ศ683ก
ศุภชัย ทองหงษ์. (2560). เก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 คำใน 30 วัน. กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์.
 
คำอธิบาย :      หนังสือเล่มนี้ ที่รวบรวมคำศัพท์และสำนวนภาษาฝรั่งเศสที่สำคัญกว่า 3,000 คำ โดยใช้เทคนิคในการท่องศัพท์
เพื่อให้จำได้ภายใน 30 วัน คำศัพท์จะถูกแยกเป็นหมวดหมู่ และประเภทของคำ รากศัพท์ les prefixes, les suffixes
(prefix- suffix)ต่าง ๆ และคำศัพท์ที่คล้ายภาษาอังกฤษแต่ใช้ในความหมายต่างกัน รวมทั้งสำนวนต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อเตรียมพร้อม
ก่อนลงสนามสอบ PAT 7.1 และการสอบวัดระดับ DELF-DALF ระดับ A1-B2 และ TCF
 
 
 
 
 
 
 

0661 3

เลขหมู่ 089.95911 จ679ก
จุฬาพิช มณีวงค์.  (2560). กระจกหกด้าน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
คำอธิบาย :  หนังสือนี้จากสารคดีโทรทัศน์ที่อยู่คู่กับวิกเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณมาเป็นปีที่ 35 กลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของเมืองไทย
คุ้นเสียงกันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย บัดนี้ได้รวบรวมสาระน่ารู้ที่ควรค่าแก้การบันทึกไว้เป็นหนัสงือเพิ่มพูนความรอบรู้แก่ผู้สนใจ
ด้วยภาษาเรียบง่าย กระชับ สละสลวย แบ่งหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหาและติดตาม สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการได้
เรื่องราวที่ผ่านสายตาผู้ชมเรือนล้านกับผลงานหลายหมื่นตอน คัดเลือก สรรหามาเล่า เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก ขอฝากผลงาน
สาระกระจกหกด้านเป็นคู่มือเพื่อรักษาคุณค่าแห่งความเป็นไทยไว้ด้วยกัน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย มีไว้ประจำสำหรับเรียน
นอกตำรา
        
 
 
 
 
 
 

0661 4

เลขหมู่ 301 ค181
(2559). ความหวังกับจิตนาการทางมนุษยศาสตร์.. กรุงเทพฯ : สยายปริทัศน์.
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มเป็นหนังสือรวมบทความที่พยายามชี้ชวนให้เห็นว่า สังคมไทยกำลังอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่าน
ครั้งสำคัญในหลากมิติ ผลของการดำรงอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากนี้นำไปสู่การก่อรูปกลายร่างของประสบการณ์
จินตนาการและตัวตนใหม่ ทั้งในระดับปัจเจกและสังคม ซึ่งแสดงออกและ / หรือสะท้อนให้เห็นถึงความกลัว ความกังวล และ
การถอยหนีอันเกิดจากสภาวะการแปรเปลี่ยนในแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ แต่ในทางตรงกันข้าม ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็กระตุ้นให้เกิดการหวนกลับไปใคร่ครวญ หรือแม้กระทั่งรื้อฟื้นภูมิปัญญา
และคุณค่าในศีลธรรมทางศาสนา การตีความตัวบททางศาสนา ปรัชญาวรรณกรรม เรื่อยไปจนถึงเพลงสมัยนิยมย่อมขึ้นต่อ
กระบวนการแปลความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของบริบททางวัฒนธรรมและเส้นขอบฟ้าของยุคสมัยโดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้