++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

6102 1

เลขหมู่ 005.43 ก351ค
กองบรรณาธิการโปรวิชั่น. (2560). คู่มือ macOS sierra ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณใช้งาน Mac ได้ง่ายขึ้น โดยแสดงขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่เริ่มเปิด/ปิดเครื่อง การใช้งาน
แอพพื้นฐานที่มาพร้อมกับ macOS เช่น Mail, Photos, Calendar, iTunes, Pages, iMovie เป็นต้น ทั้งนี้คุณสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลในเครื่องไปยังอุปกรณ์ iDevices ต่างๆ เช่น iPad, iPhone เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำาคัญผ่าน iCloud ได้ นอกจากนี้
ยังแนะนำวิธีอัพเดทและติดตั้ง macOS, ติดตั้ง Windows บนเครื่อง Mac, ค้นหาเครื่อง Mac เมื่อทำาหาย, การสำารอง/
กู้คืนข้อมูล,การฟอร์แมตและแบ่งพาร์ทิชั่น รวมไปถึงการดูแลรักษาเครื่องอีกด้วย ช่วยให้คุณใช้งานบนเครื่อง Mac ได้อย่าง
คุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
 
 

6102 2

เลขหมู่  519.5 ป431ค 
พิช วิชญ์วิสิฐ. (2560). เรื่องชาวบ้าน. กรุงเทพฯ :อะบุ๊ก.

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ เป็น"เรื่องราวของคนอื่น คือความบันเทิงของเรา" ป้าร้านซักรีด ฝรั่งข้างห้อง น้องยามหน้าตึก
แม่บ้านอัธยาศัยดี และหลากเรื่องราวครื้นเครงจากทุกชีวิตที่อาศัยอยู่รายรอบ พ็อกเกตบุ๊กเต็มรูปแบบเล่มแรก ของ 
"พิช วิชญ์วิสิฐ" นักร้อง นักแสดง จากวงออกัส และภาพยนตร์รักแห่งสยาม
 
 
 
 
 
 
 
 

6102 3

เลขหมู่ 089.95911 พ638ร  
ปรัชญา พละพันธุ์. (2560). คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์. 
 
คำอธิบาย : หนังสือนี้หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานด้านสถิติ หรือเคยศึกษาด้านสถิติจะทราบว่า Minitab เป็นโปรแกรมประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติที่มีหน้าตาเรียบง่าย แต่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันครบถ้วนเช่นเดียวกับโปรแกรมด้านสถิติอื่น ๆ หนังสือ 
"คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ" เล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานจริง รวมทั้ง
ประสบการณ์ด้านสถิติและการปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิค Six Sigma เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านสถิติ และผู้ที่
ต้องการนำความรู้ด้านสถิติไปใช้งานจริงได้อย่างมืออาชีพ
 
 
 
 
 
 

6102 4

เลขหมู่ 495.913951 ค125ศ
คณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์กอแก้ว. (2560). ศัพท์หมวด 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้น.
กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้น เป็นหนังสือที่รวบรวมให้อ่านง่าย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น
หมวดตัวเลข วัน เดือน ปี ฤดู สภาพอากาศ ธรรมชาติ อาชีพ ชีวิตประจำวัน ครอบครัว ร่างกาย อาหาร เครื่องดื่ม บ้าน
ห้องน้ำ ห้องนอน สถานที่ โรงเรียน พร้อมกันนี้ยังมีภาพประกอบไว้ให้ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื้อหาภายในเล่มนี้
จะช่วยให้คุณได้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาระดับขั้นสูงต่อไ
 
 

6102 5

เลขหมู่ 500 อ757ศ
อิศริยา นวลจรรยา. (2560). ศาสตร์ชวนคิด วิทย์ชวนรู้. กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และชีวิตประจำวันของคนเราเชื่อมตัวคุณ
กับความเป็นจริงในธรรมชาติ ผสานให้เกิดความรู้ว่า อะไร? ทำไม? อย่างไร? ในรอบตัวเรา บางเรื่องอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
หากได้อ่านแล้ว ก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆ มากขึ้น และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น
 
 
 
6102 6
เลขหมู่ 629.895 ก281ห
กฤษณ์ อินทรนนท์. (2560). หลักการทำงานและการใช้โดรน. กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น.      
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้สำหรับผู้สนใจหลักการทำงานของโดรน (Drone) โดยมีการอธิบายให้เข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ
ที่สำคัญเข้าใจการทำงานและการเคลื่อนที่ว่าโดรนลอยตัวและเคลื่อนที่ได้อย่างไร แนะนำการสั่งงานด้วยวิทยุบังคับและ
สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต รวมไปถึงการ Calibration และการปรับ Balance เพื่อการควบคุมที่เสถียร นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง
กฎหมายควบคุมการบินโดรนเพื่อการใช้งานอย่างถูกระเบียบอีกด้วย