++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2560

08 1

 

เลขหมู่ 657.45 น619ก
นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2559). การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผู้สอบบัญชีภาษีอากร เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันการศึกษาซึ่งสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่มมี 14 บท
โดยครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการสอบบัญชี วิชาชีพสอบบัญชีกระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้า รายงานของ
ผู้สอบบัญชี บริการอื่นของผู้สอบบัญชี การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ และการสอบบัญชีภาษีอากร
 
 
 
 
 
 

08 2

 

เลขหมู่ 613.0434 ว967ก
ไวต์,จอห์น. (2560). Good health & smart life ในวัย 40+. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอการก้าวสู่ชีวิตสูงวัยอย่างสมาร์ตและสุขภาพดี เพียงเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และดูแลร่างกาย
อย่างถูกวิธีด้วยหนังสือเล่มนี้ "นายแพทย์ไวต์" ได้ให้คำแนะนำอย่างเข้าอกเข้าใจ ถึงผลกระทบของวัยที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ โดย
อธิบายให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างเมื่ออายุมากขึ้น มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปและทำไมจึงเปลี่ยน เช่น ความทรงจำ อารมณ์
การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและพร้อมรับกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น ตลอดจนช่วยให้ปรึกษา
แพทย์ได้ทันท่วงที
 
 
 
 
 
 

08 3

 

เลขหมู่ 616.994 ส274ร  
สมยศ กิตติมั่นคง. (2560) . รักษาโรคด้วยกัญชงและกัญชา. กรุงเทพฯ : โกกรีน โซเชียล เวนเจอร์.   
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้แนะนำ "กัญชง" และ "กัญชา มีรูปร่างลักษณะ สรรพคุณ และสารออกฤทธิ์ที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันที่สัดส่วน
และปริมาณ คือ ปริมาณสาร THC ในต้นกัญชาจะมีมากกว่าต้นกัญชงถึง 20 เท่า แต่กัญชงกลับเป็นพืชที่ได้รับการอนุญาตให้
เพาะปลูกได้ในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำต้นกัญชงมาใช้ในการวิจัยเพื่อนำมาสกัดเป็นตัวยาใช้
รักษาโรคบางโรคได้ หนังสือ "รักษาโรคด้วยกัญชงและกัญชา" เล่มนี้ จึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชงและกัญชา ที่มี
สรรพคุณในการรักษาโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคมะเร็ง และอีกสารพัดโลก โดยผู้อ่านจะได้เปิดมุมมองใหม่ และสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับพืชเหล่านี้ในทุกแง่มุมมากยิ่งขึ้น
 
 
 

08 4

 

เลขหมู่ F ว421บ  
วัธนา บุญยัง. (2560). ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 11. นนทบุรี : บ้านหนังสือ.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานนวนิยายแนวป่าเล่มแรกของ "วัธนา บุญยัง" ที่เขียนลงเป็นตอน ๆ ในนิตยสารชีวิตกลางแจ้งเมื่อ
พ.ศ.2529 กระทั่งเขียนขบลงกลางปี 2530 แล้วก็ได้รับรางวัลชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปี 2531 ประเภทบันเทิงคดี
สำหรับเยาวชน จากนั้นก็มีผลงานเรื่องป่าทยอยออกมาเรื่อย ๆ ซึ่งแน่นอนว่า นวนิยายเรื่องนี้มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริง แต่อาศัย
ประสบการณ์และจินตนาการบางส่วนปรุงแต่งเข้าไป ให้เป็นหนังสือที่น่าอ่านชวนติดตามยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวนิยายแนวป่า
ชิ้นสำคัญอีกเล่มหนึ่งของเมืองไทย ที่ปลุกเร้าผู้อ่านให้เกิดความรักในธรรมชาติ หวงแหนป่าดงดิบ รักในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยป่า
ซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของมัน ที่มนุษย์กำลังบุกรุกเข้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งป่าผืนแล้วผืนเล่าหายไปจากแผนที่ของประเทศไทยและ
ด้วยเรื่องราวอันน่าค้นหาของป่า ผสมผสานกับฝีมือการเขียนของ "วัธนา บุญยัง" จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้สนุกสนานไปกับเรื่องราวการ
ผจญภัยและตระหนักในคุณค่าของป่าได้เป็นอย่างดียิ่ง!
 
   

08 5

 

เลขหมู่ R 895.915 อ451ล
อ้อม ประนอม. (2559). เลิศล้ำคำพ่อก่อสุขและสำเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

คำอธิบาย : หนังสือนี้ "คนไทยมีบุญวาสนาที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย ซึ่งมี ""พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"" ทรงเป็นมิ่งขวัญ
ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรถ้วนหน้า เป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ทั่วโลกยอมรับและเทิดพระเกียรติ ในขณะเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นนักสื่อสารที่เลิศล้ำ ใช้คำที่คมชัด สอนแนวปฏิบัติอย่างถ่องแท้ และเป็นหลักการดำเนินชีวิต
ที่ดีงาม ดังนั้นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยการน้อมนำพระราชดำรัส ตลอดจนพระบรมราโชวาทในวาระโอกาสต่างๆ
และจาก ส.ค.ส. พระราชทานปี 2530-2554 ที่ประมวลไว้ในหนังสือ ""เลิศล้ำคำพ่อ ก่อสุขและสำเร็จ"" เล่มนี้ จึงนับเป็นสิริมงคล
ยิ่งแก่ชีวิต อันจะทำให้ผู้อ่านจะได้เสริมสร้างพลังความคิดที่ดีอยู่อย่างมีความหวัง และใช้พลังแห่งตนสร้างสรรค์สังคมไทยให้ร่มเย็น
เป็นสุขร่วมกันตามหน้าที่ของตน "
 
 
 

08 6

 

เลขหมู่ R 923.1593 อ273ค
อมิตา อริยอัชฌา. (2559.) ครองใจคน : หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : อริยา จินตพานิชการ.  
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวดีๆ อันทรงคุณค่าที่เล่าต่อกันในหมู่คนไทย เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราช
จริยวัตรอันงดงาม ใน "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ผ่านความทรงจำของบุคคลผู้เคยได้เข้าเฝ้าและได้
ถวายงานทุกเรื่องไม่เพียงจับหัวใจ แต่ยังเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้บรรลุผลได้เป็นอย่างดี