แนวการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

แนวการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
--------------------------------------
list การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Computer Using Operating System and Utilities Software)
         1. การสร้างโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล (New folder)    
         2. การแชร์โฟลเดอร์ (Shared)    
         3. การเปลี่ยนมุมมองของ Windows Explorer    
         4. การเปลี่ยนรูปภาพของ Icon folder    
         5. การสร้าง Shortcut    
         6. การค้นหาไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และการสำเนาข้อมูล (Search & Copy)    
         7. การกำหนดคุณสมบัติของไฟล์ (Properties)
         8. การเลือกโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ การตั้งค่าให้ซ่อนหรือแสดงไฟล์ ฯลฯ    
         9. การตั้งค่ามุมมองของ Folder options    
         10. การจัดการ Task bar     
         11. การบีบอัดไฟล์ (Compress) และการแยกไฟล์ (Extract)
 
listการใช้งานโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft word    
        1. การบันทึกชื่อไฟล์ใหม่ (Save as)
        2. การกำหนดรหัสผ่าน (Password) ให้เอกสาร    
        3. การกำหนดหน่วยไม้บรรทัด กำหนดขอบเขตข้อความหน้ากระดาษ(Text boundaries)    
        4. การกำหนดหมายเลขหน้ากระดาษ (Page number) เช่น กำหนดเลขหน้าเป็นตัวอักษร การซ่อนหมายเลขหน้าแรก ให้เริ่มหมายเลขหน้าตามที่กำหนด ฯลฯ     
        5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page setup) เช่นกำหนดเอกสารแนวตั้ง - แนวนอน ในเอกสารเดียวกัน กำหนดระยะขอบของแต่ละหน้าไม่เท่ากัน การแบ่งคอลัมน์    
        6. การกำหนดท้ายกระดาษ (Footer)    
        7. การกำหนดและจัดรูปแบบ แบบอักษร (Font)     
        8. การจัดรูปแบบย่อหน้า (Paragraph) เช่น การกำหนดระยะแท็บในแต่ละย่อหน้า การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด ระยะห่างระหว่างย่อหน้า     
        9. การกำหนดหมายหมายเลขหน้าข้อแบบอัตโนมัติ (Numbering)    
        10. การแทรกสัญลักษณ์ (Symbol) และการกำหนดหัวข้อย่อย (ฺBullet)    
        11. การแทรกรูปภาพ (Picture) ภาพคลิปอาร์ต (Clip art) และจัดรูปแบบ     
        12. การแทรกแผนภูมิ (Chart) และจัดรูปแบบ    
        13. การแทรกตาราง (Table) และจัดรูปแบบ
        14. การทำซ้ำหัวตาราง (Repeat header rows)    
        15. การแทรกสารบัญ (Table of content) และจัดรูปแบบ    
        16. การค้นหาและแทนที่ข้อความ (Find & Replace) การไฮไลต์ข้อความ    
        17. การกำหนดคำขึ้นต้นตัวใหญ่ (Drop cap)    
        18. การกำหนดลายน้ำ (Watermark)    
        19. การสร้างจดหมายเวียน (Mailings) และการนำไปใช้งาน    
        20. การบันทึกไฟล์เอกสาร Word เป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ เช่น PDF, Plain text, XPS, Web เป็นต้น
 
list การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการประมวลตัวเลขด้วย Microsoft Excel    
        1. การจัดรูปแบบเซลล์ เช่น การผสานเซลล์ การใส่เส้นตาราง การใส่สี การกำหนดจำนวนทศนิยม เป็นต้น    
        2. การแทรกฟังก์ชั่นวันที่ปัจจุบัน และการจัดรูปแบบ    
        3. การใช้สูตรคำนวณอย่างง่าย โดยใช้เครื่องหมายทางการคำนวณ การหาค่าร้อยละ (บวก ลบ คูณ หาร)    
        4. การป้อนสูตรอย่างง่าย เช่น การหาผลรวมอัตโนมัติ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนับจำนวนข้อมูลแบบมีเงื่อนไข เป็นต้น    
        5. การประมวลผลข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบ (IF)    
        6. การเรียงลำดับข้อมูล    
        7. การสร้างกราฟ และจัดรูปแบบ    
        8. การสร้างตัวกรองข้อมูล    
        9. การแทรกแถว หรือ คอลัมน์    
        10. การคัดลอกแผ่นงานและการตั้งชื่อแผนงาน    
        11. การอ้างอิงเซลล์ระหว่างแผ่นงาน
 
listการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Powerpoint
        1. การกำหนด Templetes และการกำหนด Themes ของงานนำเสนอ    
        2. การแทรก Smart Art และการจัดรูปแบบ    
        3. การกำหนด Header & Footer เช่น การแทรกวันที่ การแทรกเลขหน้า เป็นต้น    
        4. การตั้งค่า Transitions    
        5. การกำหนดภาพเคลื่อนไหว Animations ให้กับวัตถุ    
        6. การแทรกรูปภาพและการจัดรูปแบบ    
        7. การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ และการแทรกปุ่มปฏิบัติการ    
        8. การกำหนดพื้นหลังของสไลด์     
        9. การแทรก Hyperlink     
        10. การแทรกวิดีโอ