++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

FAQ คำถามที่พบบ่อย

   FAQ คำถามที่พบบ่อย   
 
งานวิทยบริการ
Q: เข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ต้องทำอย่างไร
A: วิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
     1. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th/ ซึ่งกล่องฐานข้อมูลออนไลน์จะอยู่ทางด้านขวาของเว็บไซต์ โดยสามารถคลิกเลือกชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่ต้องการสืบค้นได้เลย
     2. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.mcru.ac.th/index.php/search/online-database หรือ http://arit.mcru.ac.th/  เลือกที่เมนู "สืบค้นสารสนเทศ" แล้วเลือก "ฐานข้อมูลออนไลน์"
     ซึ่งเว็บไซต์ของสำนักฯ จะรวมรวบฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของฐานข้อมูลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีคู่มือการใช้งานของแต่ละฐานข้อมูลให้ดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF ด้วย
 
Q: เข้าใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ต้องทำอย่างไร
A:  วิธีการเข้าใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) สามารถเข้าใช้งานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
     1. เข้าใช้งานโดยตรงที่เว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) http://matrix.mcru.ac.th/
     2. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th/ โดยเลือกที่ "สืบค้นข้อมูลห้องสมุดวิทยฯ" ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของเว็บไซต์ ในกล่องฐานข้อมูลออนไลน์
     3. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.mcru.ac.th/ โดยเลือกที่เมนู "สืบค้นสารสนเทศ" แล้วเลือก "สืบค้นข้อมูลห้องสมุด"
 
Q: หนังสือหาย มีขั้นตอน/การติดต่ออย่างไรบ้าง
A: ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับเจ้าที่บริการได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
---------------------------------////////////////---------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Q: การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไ
A: ผู้ใช้งานจะต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จึงจะสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ และห้ามผู้ใช้งานนำชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อมูลเท็จรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายได้
     บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา
       ชื่อผู้ใช้ (Username)   : รหัสนักศึกษา
       รหัสผ่าน (Password)  : รหัสนักศึกษา (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส)
    บัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์/บุคลากร
       ชื่อผู้ใช้ (Username)  : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล
       รหัสผ่าน (Password) : รหัสที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส)
 
Q: การตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดอย่างไร
A: ข้อกำหนดในการตั้งรหัสผ่าน จะต้องประกอบด้วย
       1. ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่  A-Z
       2. ต้องมีอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก  a-z
       3. ต้องมีตัวเลขอารบิก 0-9
       4. ต้องมีอักขระพิเศษ ! @ # $ % ^ & * ( )
       5. รหัสผ่านที่กำหนดต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่างอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ เข้าด้วยกัน
       6. ห้ามนำชื่อผู้ใช้งาน (Username) มาตั้งเป็นรหัสผ่าน (Password)
       ตัวอย่างเช่น Test@012 , #Sanook00 , paSSword^2 , @Love111 , $M12mm12
 
Q: การใช้งานอีเมลล์มหาวิทยาลัย (Google Apps for Education) ต้องทำอย่างไ
A: บุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ http://gmail.com โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมล์ระบบใหม่จาก Google Apps for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้
       บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา
       ชื่อผู้ใช้ (Username)   : รหัสนักศึกษา@mcru.ac.th
       รหัสผ่าน (Password)  : รหัสนักศึกษา (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส)
       บัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์/บุคลากร
       ชื่อผู้ใช้ (Username)  : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล@mcru.ac.th
       รหัสผ่าน (Password) : รหัสที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส)

     ** รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

Q: การใช้งานอีเมลล์มหาวิทยาลัย (Microsoft Office 365 for Education) ต้องทำอย่างไร
A: บุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ http://portal.office.com โดยเลือกเริ่มต้นใช้งานอีเมล์ระบบใหม่จาก Microsoft Office 365 for Education โดยมีรายละเอียดดังนี้
       บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา
       ชื่อผู้ใช้ (Username)   : รหัสนักศึกษา@live.mcru.ac.th
       รหัสผ่าน (Password)  : รหัสนักศึกษา (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส)
       บัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์/บุคลากร
       ชื่อผู้ใช้ (Username)  : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล@mail.mcru.ac.th
       รหัสผ่าน (Password) : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล (เมื่อ log in เข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัส)

    ** รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที