++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   คู่มือการปฏิบัติงาน      

ปี พ.ศ. 2564
pdf  คู่มือการสร้างระบบตอบกลับข้อความอัตโนมัติด้วย-ZWIZ-AI-Chatbot  จัดทำโดย   นางสาวภคภัทร  เพิ่มพูล
pdf  คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์องค์กรด้วย CMS (Content Management System)  จัดทำโดย   นางสาวสมฤทัย  กลัดแก้ว
pdf  คู่มือการจัดฝึกอบรมฐานข้อมูลออนไลน์  จัดทำโดย  นางกาญจนา  นรินทร์
pdf  คู่มือการจัดทำรายงานการประชุม  จัดทำโดย  นางสาวไอลดา  เมืองนามา
pdf    คู่มือการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  จัดทำโดย  นางภิรมย์  โพธิคำ
pdf  คู่มือการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ  จัดทำโดย  นางสาวจิดาภา หนูอินทร์
pdf  คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการสื่อโสตทัศน์  จัดทำโดย  นางสาวบูรณา  มาลา
pdf  คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  จัดทำโดย  นางสาววราพรรณ  เกตุแก้ว
pdf   คู่มือการจัดทำดรรชนีวารสาร  จัดทำโดย  นายอำนวย  บุญณรงค์
pdf  คู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  จัดทำโดย  นางสาววราภรณ์  พิทักษ์
pdf  คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย  จัดทำโดย  นางสาวสุชาดา  ชั่งดวงจิตร์
pdf  คู่มือการใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ MATRIX เบื้องต้น  จัดทำโดย  นางสาวณฐวรรญษ์ ใช่ทอง
pdf  คู่มือบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix  จัดทำโดย  นางสาวนภาพร จันทร
pdf  คู่มือการบริหารจัดการ Firewall Fortigate  จัดทำโดย  นายชลธิศ โพธิประภา
pdf  คู่มือสารบัญอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ดูแลระบบ  จัดทำโดย  นางสาวยุพดี ฉิมอ่อง
pdf  คู่มือการเข้าชมหน้าเว็บไซต์-e-chayaratchaphuri  จัดทำโดย  นางสาวพลอยไพลิน วิทิตพันธ์
pdf  คู่มือการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ต  จัดทำโดย  นายอนุวัฒน์ จำปาเกตุ
pdf  คู่มือการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์และแนวทางการซ่อมบำรุง  จัดทำโดย  นายสาโรช ทับรอด
 
ปี พ.ศ 2563
pdf  คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  จัดทำโดย   นางภิรมย์  โพธิคำ
pdf  คู่มือการถ่ายโอนระเบียนบรรณานุกรมไปยังฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)
 โดยใช้โปรแกรม UC Connexion Client
 จัดทำโดย

 นางสาวภคภัทร  เพิ่มพูล

pdf  คู่มือการจัดประชุมและจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดทำโดย  นางสาวไอลดา  เมืองนามา
pdf  คู่มือการบริการฐานข์อมูลออนไลน๋์  จัดทำโดย  นางกาญจนา  นรินทร์
pdf    คู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบบริหารจัดการข่าวเว็บไซต์มหาวิทยาลัย    จัดทำโดย  นางสาวสมฤทัย  กลัดแก้ว
pdf  คู่มือการใช้งานระบบบริหารงบประมาณ-การเงิน-การบัญชี 3 มิติ สำหรับหน่วยงาน  จัดทำโดย  นางสาวสุชาดา  ชั่งดวงจิตร์
pdf  คู่มือระบบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  จัดทำโดย  นายอำนวย  บุญณรงค์
pdf  คู่มือการจัดการผู้ใช้ของระบบ Google for Education  จัดทำโดย  นายนันทวิทย์ เดชเดชะสุนันท์
pdf   คู่มือการบริหารจัดการระบบการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์  จัดทำโดย  นางสาวยุพดี  ฉิมอ่อง
pdf  คู่มือการให้บริการสื่อโสตทัศน์  จัดทำโดย  นางสาวบูรณา  มาลา
pdf  คู่มืองานบริการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  จัดทำโดย  นายอนุวัฒน์  จำปาเกตุ
pdf  คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ  จัดทำโดย  นางสาววราพรรณ  เกตุแก้ว
pdf  คู่มือเตรียมสภาพเครื่องในการติดตั้ง windows 10  จัดทำโดย  นายสาโรช  ทับรอด
pdf  คู่มืองานบริการยืม-คืน-ทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ-Matrix  จัดทำโดย  นางสาวนภาพร  จันทร
pdf  คู่มือการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  จัดทำโดย  นางสาววราภรณ์  พิทักษ์