++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ          
 
Documents iconคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษาสำหรับอาจารย์ (ปรับปรุง ปี 2559)
 
            pdf ดาวน์โหลดเอกสารแบบ A4
            pdf ดาวน์โหลดเอกสารแบบ Booklet
            pdf ดาวน์โหลดปกเอกสารแบบ Booklet
 
Documents iconคู่มือการใช้งานระบบจัดส่งเอกสา มคอ. (ฉบับปี 2559)
 
           pdf ดาวน์โหลดเอกสารแบบ A4
 
Documents iconคู่มือการกรอกเกรดระบบสารสนเทศนักศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ (ปรับปรุง ปี 2558)
          
            pdf ดาวน์โหลดเอกสารแบบ A4
 
Documents iconคู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
          
            pdf ดาวน์โหลดเอกสารแบบ A4
 
   คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล          
 
Documents iconคู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
 
            pdf ThaiLIS is Thailand Library Integrated System   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf ABI/INFORM Complete   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf ACM Digital Library   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf ProQuest Dissertation tdeses   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf Springer Link   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf Web of Science   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf American Chemical Society Journal (ACS)   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf Emerald insight   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf IEEE/IET Electronic Library (IEL)   ---   Brochure | PowerPoint
            pdf การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost   ---   Brochure | PowerPoint