++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   แบบฟอร์มขอใช้บริการศูยน์คอมพิวเตอร์           
 
Document iconทส-001 แบบฟอร์มการขอใช้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบระบบงาน                     
Document iconทส-002 แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Document iconทส-003 แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
Document iconทส-004 แบบฟอร์มการขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Document iconทส-005 แบบฟอร์มการขอเชื่อมต่อเครือข่าย
Document iconทส-006 แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
Document iconทส-007 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Document iconทส-008 แบบฟอร์มการขอเพิ่ม-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิกสิทธิระบบสารสนเทศ
Document iconทส-009 แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์
Document iconทส-010 แบบฟอร์มขอวุฒิบัตร
Document iconทส-011 แบบชำระเงินเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2559
 
 Document iconทส-012 แบบฟอร์มให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์)
 
    แบบฟอร์มขอใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ         
 
contractแบบฟอร์มขอทำบัตรห้องสมุด
 
   แบบฟอร์มอื่น ๆ        
 
 listแบบเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ/กิจกรรม