++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  • หมวด: Digital Library
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560 11:55
  • ฮิต: 2808
doc cover 01 doc cover 02 
วารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556
 
วารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - เมษายน 2557

doc cover 03 doc cover 04
 วารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2557
 
 
วารสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - มีนาคม 2558