++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จาก World Scientific eBook

10419.cover

cover
 
Differential Geometry of Warped Product
Manifolds and Submanifolds
     
Water Economics and Policy
 
 
q0011.cover

q0020.cover

 
Astrochemistry
From the Big Bang to the Present Day
 
Does Mathematical Study Develop Logical Thinking?
 Testing the Theory of Formal Discipline