++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   ติดต่อ            
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่อยู่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
 
arit
 

งานวิทยบริการ

ที่อยู่       

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์      

 

 

:

 

:

:

:

 

 

  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1600

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0com

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่  

     

โทรศัพท์ 

โทรสาร   

อีเมล์      

 

:

 

:

:

:

 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  0-3272-0536-9 ต่อ 1200

  -

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.