++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   ปฏิทินการศึกษา 2560           

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส. 22 ก.ค. 2560 - อา. 23 ก.ค. 2560 -
เปิดเรียน และลงทะเบียนทาง INTERNET อ. 1 ส.ค. 2560  จ. 8 ม.ค. 2561

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนทาง INTERNET

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่ผ่านมา
เนื่องจากขาดสอบภายปลายภาค

อ. 15 ส.ค. 2560 จ. 22 ม.ค. 2561
สอบกลางภาค จ. 25 ก.ย. 2560 - ศ. 29 ก.ย. 2560 จ. 5 มี.ค. 2561 - ศ. 9 มี.ค. 2561
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคเรียนที่ผ่านมา พฤ. 19 ต.ค. 2560 ศ. 23 มี.ค. 2561
แจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรและนักศึกษาตกค้าง อา. 1 ต.ค. 2560 - อ. 31 ต.ค. 2560 พฤ. 1 มี.ค. 2561 - ส. 31 มี.ค. 2561

วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน

ศ. 3 พ.ย. 2560 พ. 11 เม..ย. 2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ศ. 17 พ.ย. 2560 ศ. 27 เม.ย. 2561
สอบปลายภาคเรียน

จ. 20 พ.ย. 2560 - ศ. 24 พ.ย. 2560

จ. 27 พ.ย. 2560 - อ. 28 พ.ย. 2560

จ. 30 เม.ย. 2561 - ศ. 4 พ.ค. 2561

จ. 8 พ.ค. 2561 - อ. 8 พ.ค. 2561

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา จ. 4 ธ.ค. 2560 จ. 14 พ.ค. 2561
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษา อ. 12 ธ.ค. 2561 จ. 21 พ.ค. 2561

 

   ปฏิทินการศึกษา 2560 สาขาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รหัส56)          

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เปิดเรียน และลงทะเบียนทาง INTERNET จ. 15 พ.ค. 2560 อ. 25 ต.ค. 2560

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนทาง INTERNET

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน 

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่ผ่านมา
เนื่องจากขาดสอบภายปลายภาค

จ. 29 พ.ค. 2560 อ. 8 พ.ย. 2560

สอบกลางภาค

-  -
แจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรและนักศึกษาตกค้าง - ศ. 1 ธ.ค. 2560 - ศ. 29 ธ.ค. 2560

วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคเรียนที่ผ่านมา

ศ. 11 ส.ค. 2560 ศ. 19 ม.ค. 2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน - -

สอบปลายภาคเรียน

- -
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ศ. 13 ก.ย. 2560 จ. 5 ก.พ. 2561
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่จบการศึกษา - -

 

    ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ 2560         

กิจกรรม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 25560
เปิดเรียน และลงทะเบียนทาง INTERNET ส. 5 ส.ค. 2560    

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน 

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียน
ที่ผ่านมาเนื่องจากขาดสอบภายปลายภาค

อา. 3 ก.ย. 2560 อา. 7 ม.ค. 2561 อา. 29 เม.ย. 2561

สอบกลางภาค

ส.-อา. ที่ 7-8 ต.ค. 2560 ส.-อา. ที่ 10-11 ก.พ. 2561 ส.-อา. ที่ 26-27 มิ.ย. 2561 
วันอบรมมาตราฐานภาษาอังกฤษ
เฉพาะนักศึกษารุ่น 17-18

ส.-อา. ที่ 19-20 ส.ค. 2560

ส.-อา. ที่ 26-27 ต.ค. 2560

   
แจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบ
โครงสร้างหลักสูตรและนักศึกษาตกค้าง
วันที่ 1-31 ต.ค. 2560 วันที่ 1-31 มี.ค. 2561 วันที่ 2-24 มิ.ย. 2561

วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคเรียนที่ผ่านมา

ส. 4 พ.ย. 2560 ส. 10 มี.ค. 2561 ส. 23 มิ.ย. 2561
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน อา. 26 พ.ย. 2560 อา. 1 มี.ค. 2561 อา. 8 ก.ค. 2561

สอบปลายภาคเรียน

ส.-อา. 26-27 พ.ย. 2559    
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
ที่จะจบการศึกษา
ศ. 8 ธ.ค. 2560 ศ. 27 เม.ย. 2561 ศ. 27 ก.ค. 2561
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
ที่ไม่จบการศึกษา
พ. 13 ธ.ค. 2560 พ. 2 พ.ค. 2561 พ. 1 ส.ค. 2561

 

หมายเหตุ กำหนดวันต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม