++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเชิญอาจารย์และบุคคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

slide121

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
----------------------------------
 

โดยวิทยากร    : คุณศักดิ์ชัย  ชาวหงสา และ คุณไพโรจน์  บุญฤทธิ์

กำหนดการ     : วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถานที่ติดต่อ : ผู้สนใจอบรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและการสมัครอบรมได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 032-261790 ต่อ 5110