++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

วิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

วิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

1.ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th/

2.ผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.mcru.ac.th/

220762 01

220762 02

220762 03