++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอต้อนรับเปิดเทอมด้วยการแนะนำบริการของห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอต้อนรับเปิดเทอมด้วยการแนะนำบริการของห้องสมุด
 

PR10072562

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอต้อนรับเปิดเทอมด้วยการแนะนำบริการของห้องสมุด ดังนี้

ชั้น1
-บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
-บริการวารสารและสิ่งพิมพ์
-บริการ E-book โดยห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุข (Srangsook Digital Library)
-บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น

ชั้น2
-มุมหนังสือใหม่ ปี พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
-หนังสือภาษาไทยหมวด 000 ความรู้ทั่วไป
-หนังสือภาษาไทยหมวด 100 ปรัชญา
-หนังสือภาษาไทยหมวด 200 ศาสนา
-หนังสือภาษาอังกฤษหมวด 000-900
-หนังสืออ้างอิง (R)
-หนังสือเด็ก (E), นวนิยาย (F), พ็อกเก็ตบุ๊ค (P), เรื่องสั้น (SC)
-หนังสืออาเซียน
-สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Gov), หนังสืออนุสรณ์ (RC)
-บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
-บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคค

ชั้น3
-หนังสือภาษาไทยหมวด 300 สังคมศาสตร์
-หนังสือภาษาไทยหมวด 400 ภาษาศาสตร์
-หนังสือภาษาไทยหมวด 500 วิทยาศาสตร์
-หนังสือหลักสูตรและแบบเรียน (C.L.)
-หนังสือภาษาจีน
-หนังสือตำราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
-บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
-บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคค

ชั้น4
-หนังสือภาษาไทยหมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี
-หนังสือภาษาไทยหมวด 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง
-หนังสือภาษาไทยหมวด 800 วรรณคดี
-หนังสือภาษาไทยหมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
-วิจัย (Res),วิทยานิพนธ์ (The)
-หนังสือความรู้ตลาดทุน SET Corner
-ผลงานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
-บริการห้องอินเทอร์เน็ตสำหรับอาจารย์
-บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
-บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคค

ชั้น5
-บริการข้อมูลท้องถิ่น
-ห้องเฉลิมพระเกียรติ
-บริการห้องประชุม 35 ที่นั่ง

ชั้น6
-บริการสื่อโสตทัศน์
-บริการห้องประชุม 150 ที่นั่ง