++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเชิญชวนอาจารย์นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม “กิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”

ขอเชิญชวนอาจารย์นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม
“กิจกรรม Library on Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 เวลา 09.30 - 11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารห้องสมุด)
 

      เพื่อปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด โดยเน้นการเสริมทักษะด้านการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศและด้านการใช้เทคโนโลยี รวมถึงแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสามารถตรวจสอบและแจ้งวันเวลาที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 032-720536 ต่อ 1600 (จำกัดจำนวนนักศึกษารอบละ 30 – 50 คน)

PR01072562