++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)
-------------------------------

     ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

      ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ World eBook Library (WEL) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ

โดยเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://Community.eBookLibrary.org/?AffiliateKey=WEL-MuChBuRuUnJu
Access Code               : WEL-MuChBuRaUnJu