++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 4/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 4/2559
-------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง และรายละเอียดการดำเนินการสอบ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
    1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
    2. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
    3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ 9–23 กันยายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
    1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
    2. ประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันก่อนหรือในวันสุด ท้ายของวันที่รับสมัครฉบับจริงพร้อมสำเนา
   3. ผลการเรียนตามรายวิชา
   4. หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชำนาญ (ถ้ามี)
   5. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
   6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
   7. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้สมัครสอบคัดเลือก รับและยื่นใบสมัครที่งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้ ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัคร

6. ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือก  ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัด เลือก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 และทาง http://www.mcru.ac.th

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสอบคัดเลือกตามที่กำหนด ดังนี้
 
pdf  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง