++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ICT ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
          สำนักวิทยบริการฯ จึงประชาสัมพันธ์มายังท่านอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้ารับการอบรมในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา 13.00 น.
และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมมายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)
ภายในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง
 
pdf รายละเอียด
 
pdf กำหนดการ
 
pdf ใบลงชื่อ