การประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2564

       เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ จึงได้จัดการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ