++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2561
 

       เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ