++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour

ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour
ระหว่างวันที่ 14 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารห้องสมุด)
 
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เสริมทักษะด้านการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศและด้านการใช้เทคโนโลยี และแนะนำการใช้บริการต่างๆภายในห้องสมุด
ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มีลักษณะกิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 การรับฟังบรรยาย
1.1 กฎ ระเบียบในการใช้บริการห้องสมุด
1.2 การใช้งานระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC
-การสมัครสมาชิกห้องสมุด
-การเลือกใช้คำค้นและขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
-การยืมหนังสือต่อออนไลน์ด้วยตนเอง

ส่วนที่ 2 การนำชมและแนะนำบริการต่างๆ ภายในห้องสมุดแต่ละชั้น
2.1 แนะนำบริการต่างๆในห้องสมุด ได้แก่ บริการยืม-คืน, บริการวารสารและหนังสือพิมพ์, บริการฐานข้อมูลออนไลน์, บริการข้อมูลท้องถิ่น, บริการสื่อโสตทัศน์, บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
2.2 แนะนำขั้นตอนการขอใช้บริการต่างๆ

#MCRULibrary #LibraryonTour