++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)

 

 

 ดูรูปภาพเพิ่มเติม