++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ Active Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัลแบบ Active Learning
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning  เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ เป็นวิทยากร
และอาจารย์สุธิดา ปรีชานนท์, อาจารย์สถาพร จะนุ เป็นผู้ช่วยวิทยากร
 
 
รูปเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : aritmcru