++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

ประชุมบุคลากรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560

ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2560
 
เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการให้บริการ
จึงได้จัดการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชมนาด
ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ