++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานวิทยบริการ            

20210410 5

 

chart 59 m11

ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
:
:
 อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
 รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 099-1194499
chart 59 v07
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
 นางกาญจนา  นรินทร์
 นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างาน)
 งานฐานข้อมูลออนไลน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1608
 หรือ 086-1634179
 chart 59 v01  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
 นายอำนวย  บุญณรงค์
 บรรณารักษ์
 งานวารสารสิ่งพิมพ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1601
 หรือ 091-0055382
 chart 59 v08  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
 นางสาวนภาพร  จันทร
 บรรณารักษ์
 งานบริการยืม-คืน หนังสือ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1602
 หรือ 092-4376781
chart 59 v02  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
 นางสาวบูรณา  มาลา
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 งานสื่อโสตทัศน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1610
 หรือ 095-1631969
 chart 59 v06  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
 
:
:
 
 นางสาววราภรณ์  พิทักษ์
 บรรณารักษ์
 งานวิเคราะห์ทรัพยากร
 สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1606
 หรือ 088-8486041
 chart 59 v03
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
 
:
:
 
 นางสาววราพรรณ  เกตุแก้ว
 บรรณารักษ์
 งานวิเคราะห์ทรัพยากร
 สารสนเทศ
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1606
 หรือ 081-0054188
 chart 59 v10
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
:
 
:
:
 นางสาวณฐวรรญษ์ ใช่ทอง
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 งานพัฒนาทรัพยากรและสารสนเทศ
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1600
 chart 59 v10
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
:
 
:
:
 นางสาวจิดาภา หนูอินทร์
 บรรณารักษ์
 งานวิเคราะห์ทรัพยากร
 สารสนเทศ
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1600
 chart 59 v10
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
:
:
:
 -
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ติดต่อ  :   ำนักงาน  ชั้น 1  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1600