++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานวิทยบริการ            

chart 59 v01

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณอำนวย  บุญณรงค์

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างาน)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chart 59 v07

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณกาญจนา  นรินทร์

นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 v08  

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณนภาพร  จันทร

นักวิชาการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 v04  

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณภคภัทร  เพิ่มพูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 chart 59 v05  

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณอนุวัฒน์  จำปาเกตุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 v02  

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณบูรณา  มาลา

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 v06

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณวราภรณ์  พิทักษ์

บรรณารักษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 v03  

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณวราพรรณ  เกตุแก้ว

บรรณารักษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 v09

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณรุจิรา  อูปแก้ว

บรรณารักษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     

 

ติดต่อ  :   ำนักงาน  ชั้น 1  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1600