++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานวิทยบริการ            

Capture900

 

chart 59 m07

ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
อาจารย์ ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป
และงานวิทยบริการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
090-7868016
chart 59 v01
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
นายอำนวย  บุญณรงค์
บรรณารักษ์ (หัวหน้างาน)
งานวารสารสิ่งพิมพ์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1601
หรือ 091-0055382
 chart 59 v07  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
นางกาญจนา  นรินทร์
นักวิชาการศึกษา
งานฐานข้อมูลออนไลน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1608
หรือ 086-1634179
 chart 59 v08  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
นางสาวนภาพร  จันทร
บรรณารักษ์
งานบริการยืม-คืน หนังสือ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1602
หรือ 092-4376781
 chart 59 v04  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
 
:
:
 
นางสาวภคภัทร  เพิ่มพูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เเละห้องสมุดอัตโนมัติ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1601
หรือ 081-4526451
 chart 59 v05  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
นายอนุวัฒน์  จำปาเกตุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานฐานข้อมูลท้องถิ่น
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1609
หรือ 093-2103361
chart 59 v02  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
:
 
นางสาวบูรณา  มาลา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อโสตทัศน์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1610
หรือ 095-1631969
 chart 59 v06  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
 
:
:
 
นางสาววราภรณ์  พิทักษ์
บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1606
หรือ 088-8486041
 chart 59 v03
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
 
:
:
 
นางสาววราพรรณ  เกตุแก้ว
บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1606
หรือ 081-0054188
 chart 59 v09
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
 
:
:
 
นางสาวรุจิรา  อูปแก้ว
บรรณารักษ์
งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1605
หรือ 085-7211605

 

ติดต่อ  :   ำนักงาน  ชั้น 1  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1600