++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ            

20200709 chart

 

chart 59 m09 
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
chart 59 t04
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
:
 
:

:
:
นางสาวยุพดี  ฉิมอ่อง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างาน)
งานบริการและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1200
chart 59 t02
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
นายชลธิศ  โพธิประภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
0-3272-0536-9 ต่อ 1201
chart 59 t06
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
นายนันทวิทย์ เดชเดชะสุนันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1201
chart 59 t05
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
นายสาโรช  ทับรอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1200
chart 59 t03
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
นายไพโรจน์  บุญฤทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1203
 
 chart 59 t07

ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร 
:
:
 
:
:
นางสาวสมฤทัย  กลัดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1200
   

ติดต่อ  :   ำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 1  อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1200