++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ            

 chart 59 t01

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณวรรณศิริ  เกตรามฤทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างาน)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chart 59 t02

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณชลธิศ  โพธิประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chart 59 t04

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณยุพดี  ฉิมอ่อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chart 59 t03

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณไพโรจน์  บุญฤทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chart 59 t07

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณสมฤทัย  กลัดแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chart 59 t05

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณสาโรช  ทับรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 

 

 


 

chart 59 t06  

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณนันทวิทย์  เดชเดชะสุนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ  :   ำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 1  อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1200