++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ            

20210410 1

 

chart 59 m10 
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
 ผศ. ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์
 รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 091-8199041
chart 59 t04
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
งานที่รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทร
:
 
:

:
:
 นางสาวยุพดี  ฉิมอ่อง
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 (หัวหน้างาน)
 งานบริการและพัฒนา
 ระบบสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1200
chart 59 t02
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
 นายชลธิศ  โพธิประภา
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 งานบริหารระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
0-3272-0536-9 ต่อ 1201
chart 59 t05
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
 นายสาโรช  ทับรอด
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 งานบริการคอมพิวเตอร์และ
 อินเทอร์เน็ต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1200
chart 59 t06
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
 นายนันทวิทย์ เดชเดชะสุนันท์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 งานบริหารระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1201
chart 59 t07
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
 นางสาวสมฤทัย  กลัดแก้ว
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 งานบริการและพัฒนา
 ระบบสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1200
 
 chart 59 t08

ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร 
:
:
 
:
:
 นางสาวภคภัทร  เพิ่มพูล
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 งานบริหารระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1204
 chart 59 t09  
ชื่อ
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 
อีเมล์
เบอร์โทร 
:
:
 
:
:
 นายอนุวัฒน์  จำปาเกตุ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 งานบริการคอมพิวเตอร์และ
 อินเทอร์เน็ต
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-3272-0536-9 ต่อ 1204

ติดต่อ  :   ำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  ชั้น 1  อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1200