++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   บุคลากรงานบริหารทั่วไป            

chart 59 g01

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณสุชาดา  ชั่งดวงจิตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 g02

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณไอลดา  เมืองนามา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

ติดต่อ  :   ำนักงาน  ชั้น 1  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1600