++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   คณะผู้บริหาร            

 chart 59 m01

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

ติดต่อ

:

:

 

:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  แก้วศิริรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   


 chart 59 m07

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

ติดต่อ

:

:

 

:

อาจารย์ ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป
และงานวิทยบริการ
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 m09

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

ติดต่อ

:

:

 

:

อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
@mcru.ac.th
 chart 59 m04

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

ติดต่อ

:

:

 

:

อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย

รองผู้อำนวยการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 chart 59 m05

ชื่อ

ตำแหน่ง

ติดต่อ

:

:

:

คุณภิรมย์  โพธิคำ

หัวหน้าสำนักงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.