++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

   คณะผู้บริหาร            

 chart 63 m02
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
 
:
:
 
:
:
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  แก้วศิริรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1607
หรือ 089-7632131
 

   


 chart 59 m07
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
อาจารย์ ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
และงานวิทยบริการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
090-7868016
 chart 59 m09
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 chart 59 m04
ชื่อ
ตำแหน่ง
 
อีเมลล์
เบอร์โทร
:
:
 
:
:
อาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
099-3541782
 chart 59 m05
ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมลล์
เบอร์โทร
 
:
:
:
:
 
นางภิรมย์  โพธิคำ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0-3272-0536-9 ต่อ 1612
หรือ 081-1901425