แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------

 

  Risk2563
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับถ่ายทอด)
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

riskARIT 2562 ฉบบปรบปรง 001 riskARIT 2562
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง)
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับถ่ายทอด)
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
 
riskARIT 2560 riskARIT 255
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง )
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุง)

pdfดาวน์โหลดเอกสาร