++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 09:38
  • ฮิต: 408
แผนการดำเนินงาน ITA ระดับสำนัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  แผนการดำเนินงาน ITA ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564