แผนพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564