++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:53
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:49
  • ฮิต: 503
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
  20210218 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 2564 001


 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdfดาวน์โหลดเอกสาร