รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Performance Report) 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
รายงานประจำป 2562 001 AnnualPerformanceReport2561 001
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   pdfดาวน์โหลดเอกสาร 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   pdfดาวน์โหลดเอกสาร