ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
pdfแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pdfแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)